Smluvní podmínky

 

Obchodní podmínky internetového obchodu Nastenne-hodiny.eu

1. Všeobecná ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě retro - styl.cz, který provozuje společnost MIMAFAIR s.r.o., se sídlem Praha 3, Buková 2554/6, PSČ 130 00, IČ 24663298, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 164360

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost MIMAFAIR.s r.o., se sídlem Praha 3, Buková  2554/6, PSČ 130 00, IČ 24663298, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 164360(dále i jen „prodávající“ nebo „společnost MIMAFAIR s.r.o.“) a kupujícího (dále i jen „kupující“ či „zákazník“).

1.3 Veškeré smluvní vztahy se řídí českým právním řádem. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zákon č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů, dále i jen „ObčZ“) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Je-li smluvní stranou na straně kupující jiný subjekt než spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (zákon č. 513/1991 Sb.ve znění pozdějších předpisů) a ustanovení čl. 3 odst. 3.4 a 3.5 a čl. 4 s výjimkou odst. 4.3, 4.7 a 4.10 těchto obchodních podmínek se nepoužijí.

2. Vymezení pojmů

2.1 Prodávající je právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Prodávající přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 

2.2 Kupující spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby ve smyslu ustanovení občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele.

 

2.3 Kupující – jiný subjekt je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky a řídí se obchodním zákoníkem.


2.4 Uzavření kupní smlouvy – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

2.5 Předmět smlouvy - předmětem smlouvy jsou položky uvedené v kupní smlouvě (zboží). Informace o zboží dostupné na www.nastenne-hodiny.eu jsou uváděny podle aktuálně dostupných údajů a informací. Ceny jsou uváděny jako konečné (prodávající není plátcem DPH). Rozhodující jsou údaje o zboží včetně kupní ceny v okamžiku, kdy kupující doručí objednávku prodávajícímu. K ceně je připočítáváno dopravné a balné podle pravidel stanovených níže v čl. 6 těchto obchodních podmínek. Předmětem smlouvy ani součástí kupní ceny není montáž zboží.

3. Informace o kupní smlouvě

3.1 Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejich obsah je mu znám a že s nimi souhlasí.

3.2 Prodávající dodá zboží na základě elektronické objednávky a specifikace kupujícího (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na objednávkovém formuláři, který kupující vyplňuje při objednávce zboží.

3.3 Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá bezvadné zboží v souladu s platným právním řádem České republiky, a to na adresu udanou kupujícím, je-li taková adresa na území ČR.

3.4 V souladu s § 53 odst. 7 ObčZ. má kupující spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje na emailovou adresu prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Následně zašle zboží na korespondenční adresu.  V případě, že se kupující spotřebitel rozhodne pro odstoupení od smlouvy je nutné splnit následující podmínky: vrácené zboží je nepoškozené, plně funkční a kompletní a je bez známek opotřebení a používání, originál vystavené faktury.

3.5 V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

4. Záruka a reklamace

4.1 Prodávající odpovídá kupujícímu za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí zboží v záruční době (záruka).
4.2 Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nevhodným ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, úmyslným poškozením nebo za závady, na které byl zákazník upozorněn písemně v kupní smlouvě.

4.3 Vadou zboží není obvyklý barevný nebo strukturový rozdíl u přírodních materiálů (např. kůže), textilních a umělých materiálů (např. jsou-li u  látek drobné odchylky ve vzoru látky nebo v barevném tónu), lakovaných nebo kachlových ploch, a to zejména u dodatečně objednaného zboží. Vadou nejsou rozdíly rozměrů u  v rámci tolerance. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.

4.4 Prodávající se vyhrazuje právo na drobné technické změny prodávaného zboží.

4.5 Záruční doba činí 24 měsíců.

4.6 Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí věci kupujícím.

4.7 Reklamace musí být kupujícím uplatněna písemně, a to (i) doporučeným dopisem doručeným na korespondenční adresu sídla prodávajícího nebo (ii) vyplněním příslušného formuláře na webových stránkách internetového obchodu nastenne-hodiny.eu a jeho doručením elektronickou poštou prodávajícímu.

4.8 V rámci odpovědnosti prodávajícího za vady prodaného zboží má kupující následující oprávnění:

4.8.1 Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti zboží, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit.

4.8.2 Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit. Tatáž práva příslušejí kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, avšak kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat.

4.8.3 Jde-li o jiné neodstranitelné vady a nepožaduje-li kupující výměnu zboží, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží nebo může od smlouvy odstoupit.

4.8.4 Vada, která vznikla neodbornou péčí nebo jiným neodborným uvedením zboží do provozu, bude považována za vadu zboží, pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byly sjednány v kupní smlouvě a byly provedeny prodávajícím nebo jinou osobou na odpovědnost prodávajícího. To platí rovněž v případě, kdy montáž nebo jiné uvedení věd do provozu provedl kupující a vada vznikla na základě nesprávných pokynů uvedených v návodu k montáži nebo k uvedení věci do provozu.

4.9 Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

4.10 Prodávající neodpovídá mj. za ty vady zboží, které byly způsobeny dopravou zboží prováděnou kupujícím nebo neodbornou manipulací či montáží prováděnými kupujícím.

4.11 Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží, která je zapotřebí k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.

5. Platba za zboží

5.1 Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu a dopravné řádně a včas.

5.2 Zboží bude kupujícímu předáno až po úplném zaplacení kupní ceny a dopravného. Vlastnické právo přechází na kupujícího (i) dnem předání zboží kupujícímu nebo (ii) dnem úplného zaplacení kupní ceny a dopravného, podle toho ke které ze skutečností uvedených pod písm. (i) a (ii) dojde později.

5.3 Kupující je povinen uhradit kupní cenu a dopravné, buď bankovním převodem na účet určený prodávajícím nebo osobně při převzetí od pracovníka společnosti PPL nebo společnosti DHL (na dobírku)

6. Termín dodání a doprava

6.1 Zboží bude zákazníkovi dodáno obvykle od dvou pracovních  dnů po doručení objednávky prodávajícímu, nejpozději však do 20 pracovních dnů po doručení objednávky prodávajícímu (dále i jen „termín dodání zboží“).Zboží skladem je expedováno zpravidla do 48 hodin.

6.2 Zásilky jsou odesílány společností PPL CZ s.r.o., IČ 25194798 (v těchto obchodních podmínkách i jen „společnost PPL”) nebo Českou poštou  a to podle volby kupujícího.

6.3 Zákazník je povinen při převzetí zásilky provést kontrolu zásilky s cílem zjistit, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Pokud jsou při přejímce zjištěny zjevné znaky poškození, zákazník zásilku nepřevezme a tento stav písemně nahlásí prodávajícímu.

6.4 Pokud zákazník zjistí jiné než zjevné poškození zásilky, je o tom povinen informovat společnost přepravce a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byla zákazníkovi zásilka doručena a vyžádat si u společnosti přepravce sepsání zápisu o škodě vzniklou přepravou, převzetí zásilky u zákazníka a její doručení prodávajícímu. Zákazník nesmí se zásilkou nijak manipulovat a musí zajistit, aby byl zachován obal zásilky, ve kterém mu byla zásilka doručena.  Po převzetí zásilky, u které je následně zjištěno její poškození – poškrábané zboží, deformované, odtržené, či ze zásilky zcizené, NELZE  následně vymáhat náhradu škody po prodávajícím. Všechny kupující žádáme, aby důsledně kontrolovali přebírané zásilky, a v případě podezření na poškození zásilky tuto skutečnost sepsali do předávacího protokolu dopravce.

6.5 U zásilek přepravovných společností PPL se připočítává příplatek za dopravné 150 Kč plus 35 Kč při způsobu platby dobírkou. Při objednávce nad 5000 Kč, je dopravné zdarma. U zásilek přepravovných společností Česká pošta se připočítává příplatek za dopravné 165,Kč. Při objednávce nad 5000 Kč, je dopravné zdarma.

6.6 Pokud je zásilka doručována společností PPL, platí, že společnost PPL zákazníka telefonicky kontaktuje a dohodne s ním čas dodání zásilky. Termín dodání zboží je zachován, pokud první čas dodání zásilky nabídnutý zákazníkovi společností PPL nepřekračuje termín dodání zboží.

6.7. Pokud je zásilka doručována společností Česká pošta, není zákazník touto společností předem kontaktován. Pokud zákazník není při doručování zásilky zastižen, je mu v místě doručení zanecháno oznámení, na jehož základě je zákazník povinen vyzvednout dodané zboží na určené poště do pěti dnů.

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 09.12.2011 a jsou rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později.

7.2 Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího postoupit svou pohledávku vůči prodávajícímu vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

7.3 Objednávka kupujícího, jakož i její změny a doplňky musejí být učiněny v písemné formě.
Každá objednávka je závazná(Občanský zákoník §544-545, zákon č.40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek.Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude v každém případě požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (smluvní pokuta) ve výši 400,-Kč. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazená smluvní pokuta), budou postoupeny příslušné společnosti k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených. 

7.4 Zvláštní ujednání se zákazníkem písemně učiněná v kupní smlouvě mají přednost před těmi ustanoveními těchto obchodních podmínek, která by s nimi byla v rozporu.

7.5 V případě vrácení zboží připadají veškeré náklady dopravy na spotřebitele.Náklady na poštovné,které jsou součástí objednávky jsou nevratné.

8. Ochrana osobních údajů

 

Informace o zpracování osobních údajů

 

Prodávající zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením General Data Protection Regulation, o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších změn (dále i jen „GDPR“).

 

Odesláním objednávky kupující prohlašuje, že byl v souladu s GDPR v platném znění informován o těchto skutečnostech:

 

   1. Prodávající bude zpracovávat osobní údaje kupujícího uvedené v objednávce, tj. jméno, příjmení a adresu kupujícího atd. (dále i jen „osobní údaje kupujícího“) v elektronické podobě za účelem realizace dodání zboží. 

   2. Pověření zaměstnanci prodávajícího budou zpracovávat osobní údaje kupujícího.

   3. Osobní údaje kupujícího nebudou zpracovávány pro marketingové účely prodávajícího.

   4. Osobní údaje kupujícího nebudou poskytovány třetím osobám s výjimkou společnosti Česká pošta nebo společnosti PPL, podle toho která z těchto společností bude provádět dopravu zásilky kupujícímu.

   5. Kupující jako subjekt údajů má právo přístupu k vlastním osobním údajům zpracovávaným prodávajícím a právo na jejich opravu.

 

Odesláním objednávky kupující svým podpisem stvrzuje, že souhlasí podle GDPR s těmito skutečnostmi:

 

   1. Prodávající bude zpracovávat osobní údaje kupujícího v elektronické podobě za účelem realizace dodání zboží.

   2. Pověření zaměstnanci prodávajícího budou zpracovávat telefonní číslo a e-mail kupujícího.

   3. Telefonní číslo a e-mail kupujícího nebudou zpracovávány pro marketingové účely prodávajícího.

   4. Telefonní číslo a e-mail kupujícího nebudou poskytovány třetím osobám s výjimkou společnosti Česká pošta nebo společnosti PPL, podle toho která z těchto společností bude provádět dopravu zásilky kupujícímu.

   5. Kupující jako subjektu údajů má právo přístupu k vlastním údajům zpracovávaným prodávajícího a právo na jejich opravu.

   6. Osobní údaje kupujícího spolu s objednávkou budou uchovávány pouze po dobu záruční lhůty.

 

Kupující jako subjekt údajů může prodávajícího požádat o vysvětlení ke zpracování osobních údajů a jejich změn ve smylu GDPR, a to pokud zjistí nebo se domnívá, že jeho údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování. Kupující může v této souvislosti požadovat, aby prodávající takto vzniklý stav odstranil. Nevyhoví-li prodávající takovému požadavku, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze. Kupující poskytuje své údaje dobrovolně v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy a plněním plynoucím z této kupní smlouvy.

Informace o zpracování osobních údajů
 
Prodávající zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením General Data Protection Regulation, o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších změn (dále i jen „GDPR“).
 
Odesláním objednávky kupující prohlašuje, že byl v souladu s GDPR v platném znění informován o těchto skutečnostech:
 
   1. Prodávající bude zpracovávat osobní údaje kupujícího uvedené v objednávce, tj. jméno, příjmení a adresu kupujícího atd. (dále i jen „osobní údaje kupujícího“) v elektronické podobě za účelem realizace dodání zboží. 
   2. Pověření zaměstnanci prodávajícího budou zpracovávat osobní údaje kupujícího.
   3. Osobní údaje kupujícího nebudou zpracovávány pro marketingové účely prodávajícího.
   4. Osobní údaje kupujícího nebudou poskytovány třetím osobám s výjimkou společnosti Česká pošta nebo společnosti PPL, podle toho která z těchto společností bude provádět dopravu zásilky kupujícímu.
   5. Kupující jako subjekt údajů má právo přístupu k vlastním osobním údajům zpracovávaným prodávajícím a právo na jejich opravu.
 
Odesláním objednávky kupující svým podpisem stvrzuje, že souhlasí podle GDPR s těmito skutečnostmi:
 
   1. Prodávající bude zpracovávat osobní údaje kupujícího v elektronické podobě za účelem realizace dodání zboží.
   2. Pověření zaměstnanci prodávajícího budou zpracovávat telefonní číslo a e-mail kupujícího.
   3. Telefonní číslo a e-mail kupujícího nebudou zpracovávány pro marketingové účely prodávajícího.
   4. Telefonní číslo a e-mail kupujícího nebudou poskytovány třetím osobám s výjimkou společnosti Česká pošta nebo společnosti PPL, podle toho která z těchto společností bude provádět dopravu zásilky kupujícímu.
   5. Kupující jako subjektu údajů má právo přístupu k vlastním údajům zpracovávaným prodávajícího a právo na jejich opravu.
   6. Osobní údaje kupujícího spolu s objednávkou budou uchovávány pouze po dobu záruční lhůty.
 
Kupující jako subjekt údajů může prodávajícího požádat o vysvětlení ke zpracování osobních údajů a jejich změn ve smylu GDPR, a to pokud zjistí nebo se domnívá, že jeho údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování. Kupující může v této souvislosti požadovat, aby prodávající takto vzniklý stav odstranil. Nevyhoví-li prodávající takovému požadavku, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze. Kupující poskytuje své údaje dobrovolně v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy a plněním plynoucím z této kupní smlouvy.